Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met SnowX gevestigd in Amsterdam, KvK 57248346 SnowX Reizen boekt haar reizen altijd bij een tussenpersoon die is aangesloten bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren, de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het Calamiteitenfonds. Als zodanig hanteren wij voor alle reizen die wij verkopen de ANVR-reisvoorwaarden. Voor de verkoop van reizen via deze website gelden bovendien een aantal aanvullende voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden

Deze aanvullende voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR-reisvoorwaarden voor iedere overeenkomst die online via internet wordt gesloten met SnowX Reizen.
Tijdens de boekingsprocedure wordt gevraagd of u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Door het vinkje aan te zetten, bevestigt u dat u de van toepassing zijnde voorwaarden hebt gelezen en hebt begrepen en dat u de algemene voorwaarden als onderdeel van onze overeenkomst accepteert. Mocht u niet akkoord gaan met de algemene voorwaarden, dan kunt u via deze site geen boekingen maken.

Geen afkoelingsperiode

Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde afkoelingsperiode, die in de wet kopen op afstand wordt genoemd, is niet van toepassing op vakantiereizen die u via onze site boekt.

Aansprakelijkheid en minimumleeftijd bij boeking

Degene die een reis boekt, voor zichzelf of voor zichzelf en andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle personen die hij of zij aanmeldt. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van deze zogenoemde hoofdboeker. De hoofdboeker moet minimaal 18 jaar oud zijn. Voor minderjarige reizigers kan uitsluitend telefonisch worden gereserveerd via 020-41 22 551, waarbij altijd moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Tot stand komen overeenkomst

Een overeenkomst met SnowX Reizen door boeking via deze website komt online tot stand wanneer de hoofd boeker, nadat hij of zij akkoord is gegaan met de voorwaarden en zijn of haar boekinggegevens definitief heeft gemaakt, op zijn of haar scherm een melding krijgt dat de boeking is gemaakt. SnowX verstuurt direct na de boeking per e-mail een automatische bevestiging naar het door de hoofd boeker opgegeven e-mailadres. De elektronische bevestiging wordt geacht de hoofd boeker te hebben bereikt wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen, dan wel wanneer hij of zij redelijkerwijze geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen. SnowX heeft het recht het aangaan van een overeenkomst met een aanstaande reiziger te weigeren zonder de verplichting daartoe nadere redenen te geven.

Betaling

Aanbetalingen op de reissom, dan wel betalingen van de gehele reissom in geval van overeenkomsten die binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komen, die conform de reisvoorwaarden door de hoofd boeker dienen te worden voldaan, dienen binnen de aan de hoofd boeker bekend gemaakte termijn(en), en in ieder geval voor vertrek van (de groep reizigers van) de hoofd boeker, te zijn ontvangen door SnowX op rekening nummer NL38ABNA0496825631 te Amstelveen

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten tussen de hoofdboeker en SnowX is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in het Arrondissement Amsterdam is bevoegd.

Aansprakelijkheid

Lees meer over aansprakelijkheid in onze disclaimer.

Pin It on Pinterest

Share This