Disclaimer & ANVR reisvoorwaarden

ANVR reisvoorwaarden

Op alle aangeboden reizen door SnowX op deze website zijn de ANVR reisvoorwaarden van toepassing, alsmede de algemene voorwaarden van SnowX voor het online boeken van reizen.

Zorgvuldigheid

SnowX besteedt de zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan SnowX nooit aansprakelijk gesteld worden.

Voorbehoud

SnowX behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen en arrangementen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. SnowX is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt maakt geen deel uit van de door SnowX ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reis van SnowX. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt, is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en SnowX.

Elektronische communicatie en bewijs

Voor het misverstaan, verminken, vertragen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de bezoeker en SnowX – dan wel tussen SnowX en door de bezoeker ingeschakelde derden – is SnowX niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van SnowX.

Copyright

Niets uit deze site mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SnowX.

Pin It on Pinterest

Share This